English   |     |  ورود به سايت
اهداف گروه
به طور کلی اهدافی که از اجرای فرایند نظارت و ارزیابی اجرای برنامه‌های تفصیلی دنبال می‌شوند را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:
•    بررسی و انطباق میزان تحقق برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اهداف
•    انعکاس ادواری وضعیت موجود پژوهشکده به مدیریت ارشد پژوهشکده
•    تبیین میزان اثربخشی عملکرد مدیران و منابع انسانی واحدها
•    پیشنهادات اصلاحی تخصیص بهینه منابع با توجه با وضع موجود و اهداف چشم انداز
•    آگاهی یافتن مدیران ارشد و مدیران میانی از میزان اثربخشی تصمیمات اخذ شده قبلی
•    آسیب شناسی برنامه‌ها و ارائه راهکار جهت رسیدن به وضعیت مطلوب پژوهشکده
•    ارتقاء همگرایی واحدها در راستای تحقق اهداف کلان سازمانی
•    كنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری