English   |     |  ورود به سايت
راهبردها و برنامه های عملیاتی

راهبردها و برنامه هایی که در سندراهبردی و برنامه عملیاتی برای واحد نظارت و ارزیابی در نظر گرفته شده است عبارتنداز:

ردیف

راهبرد کلان

برنامه­ های عملیاتی مرتبط با راهبرد

1

بهبود نظام مدیریت منابع انسانی

(کارکنان و اعضای هیئت علمی)

طراحی، استقرار و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد

کارکنان، مدیران و اعضای هیئت علمی

2

طراحی و استقرار نظام جامع برنامه­ریزی،

نظارت و ارزیابی عملکرد

طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد سازمان

و نظام انگیزشی مرتبط در پژوهشکده