English   |     |  ورود به سايت
در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی؛ کارگاه آموزشی رئولوژی و بافت محصولات غذایی، هیدرو کلوئید ها و غذا دارو ها آغاز بکار کردکارگاه آموزشی رئولوژی و بافت، هیدرو کلوئید ها و غذا دارو هادر پژوهشکده علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، کارگاه سهروزه توسط این پژوهشکده و با همکاری مرکزمطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

«دکتر علیرضا طاهریان» استاد و پژوهشگر دپارتمان صنایع غذایی دانشگاه مک گیل کانادا در این کارگاه آموزشی به تدریس پرداخت.

لازم به ذکر است موضوعات مطرح شده در این کارگاه سه روزه شامل رئولوژی و بافت در محصولات غذایی، عملکرد هیدروکلوئیدها در توسعه محصولات غذایی و سامانه رسانش غذا داروها در نوشیدنی ها بوده است.