English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : سید مهدی زیارت نیا
گرایش تحصیلی: بیوتکنولوژی گیاهی
استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
تلفن: 35425411-051
فکس: 35003150-051
پست الکترونیکی : m.ziaratnia@rifst.ac.ir
صندوق پستی: 147-91735

موضوعات مورد علاقه
•    تولید پروتیین نوترکیب در باکتری و مخمر
•    تولید متابولیت های ثانویه گیاهی در سیستم کشت سلولی گیاهی و ریشه مویین
•    تولید متابولیت های ثانویه در سیستم باکتری

سوابق تحصیلی
دکتری، دانشگاه پرتوریا-آفریقای جنوبی، 1388-1383
کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1374-1370
کارشناسی، دانشگاه گیلان و فردوسی مشهد، 1369-1365

طرح های پژوهشی جاری و خاتمه یافته
1-    اثر عوامل زیستی و غیر زیستی بر ترکیبات غذا دارویی زعفران تحت شرایط کنترل شده
2-    بررسی اثر ترکیبات شیمیایی مختلف بر خواب پیاز زعفران  در شرایط کنترل شده و ویژه گی های ترکیبات مؤثره آن
3-    بررسی امکان تولید کروسین با استفاده از سیستم كشت سلولی زعفران ایرانی (Crocus sativus)
4-    بررسي اثر سيستم كشت سلولي بر خصوصيات كمي و كيفي اسانس زيره سياه  (Bunium persicum)
5-    تولید کلاله زعفران از طریق کشت بافت و مقایسه ترکیبات آن با زعفران زراعی توسطHPLC
6-    تکثیر زرشک بیدانه به روش کشت درون شیشه ای
7-    تولید و تکثیر گیاه رز هفت رنگ به روش کشت بافت گیاهی
8-    تکثیر زیره سیاه به روش کشت درون شیشه ای

انتشارات جدید
1-    سارا خسروي‌نيا، سيد مهدي زيارت نيا*، عبدالرضا باقري و سيد حسن مرعشی. 1392. استخراج و شناسايی اسکوپولتین از کشت سوسپانسيون سلولی زيره سياه (Bunium persicum)
2-    سارا خسروي‌نيا، سيد مهدي زيارت نيا*، عبدالرضا باقري و سيد حسن مرعشی. 1392. بهينه‌سازي شرايط القاي کالوس و استقرار کشت تعليقي سلولي زيره سياه ((Boiss.) Bunium persicum). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی . معطر ایران.
3-    الشوكانی، ع.، نصيري، م.، زيبايي، س.   طهمورث پور، م.، زيارت نيا، م. فتحي نجفي، م.، حق پرست،ع. 1391. آناليز فيلوژنتيك ژن C 3 ويروس تب برفكي جداشده در ايران در سال 1389. نشريه علمي، تحقيقاتي و آموزشي جهاد كشاورزي. 94: 34-42.
4- Khosravinia, S., Ziaratnia, S.M., Bagheri, A.R., Marashi, S.H., 2012.  Comparison of Cuminaldehyde Contents from Cell Suspension Cultures and Seeds of [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.]. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 4:49-54.
5- Abdul-raoof Al-Shawkany,Mohammadreza Nasiri, Saeed Zibaee, Mojtaba Tahmasebi Pour, Seyed Mahdi Ziaratnia, Mohsen Fathi Najafi, Alireza Haghparast, Shahrokh Ghovvati, Seyyed Hassan Pourseyed and Mohammad Rashtibaf, 2012. Amino acid diversity of antigenic sites of Iranian type O foot-and- mouth disease virus. Journal of Cell and Molecular Research 3, 66-74.
6- Ziaratnia, S.M., Lall, N., Kunert, K.J., 2009. Elicitation of 7-Methyljuglone in Drosera capensis. South African Journal of Botany 75, 97-103
7- Ziaratniaa, S.M., Kiyoshi, O., Husseina, A. A., Muranaka, T., Lall, N., Kunert, K. J., Meyer, J.J. M., 2009. Isolation and identification of a novel chlorophenol from a cell suspension culture of Helichrysum aureonitens. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 57 (11) 1282-1283.


شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

1-    سارا خسروي‌نيا، سيد مهدي زيارت نيا*، عبدالرضا باقري و سيد حسن مرعشی . جداسازی و شناسايی ترکیب فلورسانس از کشت سوسپانسيون سلولی زيره سياه . سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی. 13-15 شهریور 91.
2-    سيد مهدي زيارت نيا. نقش بیوتکنولوژی در تولید متابولیتهای ثانویه از گیاهان دارویی. سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی. 13-15 شهریور 91. (سخنرانی کلیدی)
3-    سارا خسروي‌نيا، سيد مهدي زيارت نيا*، عبدالرضا باقري و سيد حسن مرعشی . بررسی اثر محرک ها بر رشد سلولی زیره سیاه. سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی. 13-15 شهریور 91.
4-    سيد مهدي زيارت نيا *، الهام سلماني ، سيد امير ياسيني . بررسي القای كالوس در اثر تنظيم كننده هاي رشد بر زعفران اثر تنظیم کننده های رشد بر القای کالوس در زرشک بیدانه. سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی. 13-15 شهریور 91.
5-    حسین مردانی، مجید عزیزی، سيد مهدي زيارت نيا، لیلا رازقی، اسماء اسیوند. بررسی هورمون های کینتین و بنزیل آدنین بر جنین زایی کرفس کوهی. بررسی هورمون های کینتین و بنزیل آدنین بر جنین زایی کرفس کوهی. سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی. 13-15 شهریور 91.
6-    لیلا رازقی ، سيد مهدي زيارت نيا،  مجید عزیزی، حسین مردانی. بررسی تاثیر عوامل مختلف بر القای کالوس و ایجاد کشت سلولی گیاه دارویی کرفس کوهی. سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی. 13-15 شهریور 91.
7-    سارا خسروی نیا، سید مهدی زیارت نیا، عبدالرضا باقری ، سید حسن مرعشی. اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القا و رشد کالوس زیره سیاه. نوزدهمین کنگره ژنتیک ایران. 1 تا 3 خرداد 91.
8-    حسین مردانی، مجید عزیزی، سید مهدی زیارت نیا. بررسی امکان تولید کالوس در گیاه دارویی کلوس  (Kelussia odoratissima) در شرایط درون شیشه ای. همایش ملی گیاهان دارویی. 11 و 12 اسفند 89.
9-    Ziaratnia* SM., Hemati A., Terazi1 M., Salmani1 E., Yassini1 SA., Razzaghi R. Invitro callus induction and production of stigma-like structures of saffron (Crocus sativus L.). IV International Saffron Symposium “Advances in Saffron Biology, Technology and Trade, 2012.Kashmir-India .[an oral presentation]
10-    Khosravinia, S., Ziaratnia, S.M., Bagheri, A.R., Marashi, S.H. Composition of Essential Oils from Cells Suspesion Cultures of Bunium Persicum Boiss. By Supercritical Fluid, Solvent and Hydrodistillation Methods. National Congress on Medicinal Plants, 2012.
11-    Seyed mahdi ziaratnia , Abdul-reza Bagheri , Hossein Mardani. Application of in vitro culture for germination and tuberization of black zira (Bunium persicum). International Conference  Medicinal And Aromatic Plants In Generating Of New Values In 21st Century. 2011
12-    Khosravinia, S., Ziaratnia, S.M., Bagheri, A.R., Marashi, S.H. Application of in vitro culture for germination and tuberization of black zira (Bunium persicum). National Congress on Medicinal Plants, 2012.
13-    Ziaratniaa, S.M., Kiyoshi, O., Husseina, A. A., Muranaka, T., Lall, N., Kunert, K. J., Meyer, J.J. M., Isolation and identification of a novel chlorophenol from a cell suspension culture of  Helichrysum aureonitens. SAAB- 2009.
14-    Ziaratniaa, S.M., Kiyoshi, O., Husseina, A. A., Muranaka, T., Lall, N., Kunert, K. J., Meyer, J.J. M. A novel phenolic compound and an alternative biosynthetic pathway for flavonoids in Helichrysum aureonitens. SAAB- 2008.
15-    - Ziaratnia, S.M.,Meyer, J.J.M.,  Lall, N., Kunert, K.J., Elicitation of 7-Methyljuglone in Drosera capensis. SAAB- 2006.

کتب منتشر شده
کشت بافت درختان ترجمه عبدالرضا باقری، سید مهدی زیارت نیا و محمد حسینی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 1383


پایان نامه های تحت سرپرستی یا مشاوره
1-    کلونینک، بیان و بررسی ایمنی زایی NcSRS2 آنتی ژن سطحی (Neospora caninum (1391مقطع دکتری –مشاور
2-    بررسی کلونینگ و ژن های کد کننده...
3-    بررسی تولید zلگوستیک با استفاده ار روش کشت سلولی در کرفس کوهی(Kelussia odoratissimia Mozaff.). دکتری. 1391
4-    القاء کالوس و استقرار کشت سلولی در زعفران. کارشناسی ارشد.1391.
5-    بررسی تولید کومین آلدهید به روش کشت سلولی زیره سیاه(Fedtsch B. [Boiss.]Bunium persicum ). کارشناسی ارشد. 1389.


برگزاری کارگاه های آموزشی
1-    کارگاه آموزشی کلونینگ و بیان ژن در باکتری  (Escherichia coli . (1390 با همکاری پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد
2-    کارگاه آموزشی کلونینگ و بیان ژن در مخمر  (Pichia pastoris. (1390 با همکاری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
3-    کارگاه آموزشی کلونینگ و بیان ژن در مخمر  (Saccharomyces cerevisiae. (1390 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
4-    چهارمین کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی (1379)
5-    سومین کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی (1381)
6-    دومین کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی (1382)
7-    اولین کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی (1382)

جوایزدریافتی
      مقام دوم طرح های پژوهشی در سومین جشنواره فردوسی بابت اجرای طرح پژوهشی ریز

      ازدیادی رزهفت رنگ به روش کشت بافت گیاهی

مسئولیت های اجرایی
1-    مدیر پژوهشی از سال 1390
2-    مدیر گروه زیست فناوری مواد غذایی از سال 1391 تا 1392
3-    رییس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی پژوهشکده  از سال 1389