English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی
نام و نام خانوادگی : رسول کدخدایی
 
گرایش تحصیلی: مهندسی صنایع غذایی (سونوشیمی، کلوئیدهای غذایی و سامانه های امولسیونی)
دانشیار گروه نانو فناوری مواد غذایی
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
تلفن: 35425420-051
نمابر: 35425422-051
پست الکترونیک: r.kadkhodaee@rifst.ac.ir
صندوق پستی: 147-91735

 
•    موضوعات مورد علاقه
•    نانو ساختارهای کلوئیدی
•     سامانه های رهش کنترل شده و رسانش هدفمند ترکیبات زیست فعال

سوابق تحصیلی
دکتری، دانشگاه لیدز-انگلستان، 1383-1380
کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1375-1372
کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1372-1368

طرح های پژوهشی جاری و خاتمه یافته
داخلی:

1.    رسول کدخدایی، علیرضا صادقیان، توليد سيستم هاي امولسيوني پايدار با استفاده از امواج فرا صوت
2.    رسول کدخدایی، بی بی مرضیه رضوی زاده، تهيه نانوامولسيون پايدار حاوي آنتوسيانين
3.    رسول کدخدایی، استفاده از امواج فراصوت در توليد امولسيون و پوشينه دار كردن د- ليمونين
4.    رسول کدخدایی، بی بی مرضیه رضوی زاده، تهيه عصاره نانوامولسيوني حاوي اسانس زنجبيل براي طعم دار كردن نوشيدني هاي گازدار
5.    بی بی مرضیه رضوی زاده، رسول کدخدایی، استخراج و ريزپوشاني اولئورزين فلفل قرمز
6.    رسول کدخدایی، محبوبه سرابی جماب، سمیرا یگانه زاد، علی رافع، انجام مطالعات نيازسنجي، امکان سنجي و طراحي پايلوت تحقيقاتي انواع پودرهاي نوشيدني الکتروليتي و غيرالکتروليتي در بسته بندي های مقاوم نظامي با ماندگاري بالا جهت جيره عملياتي 24 ساعته
7.    رسول کدخدایی، بهاره عمادزاده، بررسی امکان استفاده از سامانه امولسیونی آب در آب جهت ایجاد محصولات غذایی کم چرب
8.    رسول کدخدایی، علیرضا صادقیان، بررسی تأثیر کونژوگاسیون پروتئین آب پنیر- نشاسته اصلاح شده بر خواص عملکردی امولسیون روغن در آب
9.    بهاره عمادزاده، رسول کدخدایی، سارا ناجی، بررسي روشهاي پايدار سازي سس مايونز فاقد تخم مرغ
10.    بهروز قرآنی، رسول کدخدایی، مسعود نجف نجفی، قدیر رجب زاده، سحر صالحی، تهيه نانو‌فيلترهاي جاذب بو به روش جایگذاري سيکلو دکسترين در شبکه الکتروريسي شده استات سلولز
11.    بهروز قرآنی، رسول کدخدایی، علیرضا صادقیان، تهيه نانو افشانه پودر ترکيبات مؤثره زعفران
12.    علی رافع، محسن صابری، رسول کدخدایی، بهاره عمادزاده و محبوبه سرابی جماب، بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر- رنگدانه کپک موناسکوس  پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلول های سرطانی
13.    رسول کدخدایی و بهاره عمادزاده، بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعال
14.    رسول کدخدایی و بهاره عمادزاده، استفاده از صمغهای بومی و تجاری در حفاظت میوه های حساس با استفاده از روش پوشش دهی غوطه وری
15.    رسول کدخدایی و سمیرا یگانه زاد، تأثیر شرایط فراوری و برخی افزوده های غذایی بر تشکیل، ثبات و افزایش کف سفیده تخم مرغ
16.    بهروز قرآنی، محبوبه سرابی جماب و رسول کدخدایی، ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی / پروتئینی به روش الکتروریسی
17.    بهروز قرآنی، بهاره عمادزاده و رسول کدخدایی، پایش فساد ماهی با استفاده از نانو حسگرهای حساس به pH (گرنت بین المللی آیسسکو)
18.    رسول کدخدایی، بهاره عمادزاده، جعفرالحکاک و امیر جاجرمی، استفاده از ژل های حساس در برش در صنعت نوشیدنی
19.    الناز میلانی و رسول کدخدایی، استخراج اینولین از برخی گیاهان بومی به کمک روش سطح پاسخ (RSM)، توسط امواج فراصوت و مقایسه آن با روش متداول
بین المللی:
20.    قرآنی. ب.، کدخدایی. ر.، عمادزاده. ب.، ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلند مدت (مرکز تحقیقات گیاهی و غذایی نیوزلند)
21.    نیازمند، ر.،  کدخدایی. ر.، و Prof. Tufail Sherazi شناسایی، جداسازی و ریزپوشانی ترکیبات فراسودمند به دست آمده از محصولات حاصل از تقطیر مرحله بوگیری روغن آفتابگردان و کانولا
(دانشگاه سند پاکستان)
22.    قرآنی. ب.، سرابی جماب. م.، و کدخدایی. ر.، ریز پوشانی باکتری های پروبیوتیک در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/ پروتئینی به روش الکتروریسی (دانشگاه کینگ مونکات تایلند)
23.      کدخدایی. ر.، و عمادزاده. ب.، استفاده از کتیرای ایرانی و صمغ فارسی در ریزپوشانی آنزیم بتا گالاکتوزیداز و آهن در شیر (مرکز تحقیقات هیدروکلوئید فیلیپس ـ چین)
24.    عمادزاده. ب.، و کدخدایی. ر.، ویژگی های رئولوژیکی، تریبولوژیکی و حسی سامانه امولسیونی کم چرب نوع روغن در آب با استفاده از صمغ¬های بومی ایران و چین (مرکز تحقیقات هیدروکلوئید فیلیپس ـ چین)
25.    قرآنی. ب.، سرابی جماب. م.، و کدخدایی. ر.، ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک در شبکه پریبیوتیک نشاسته مقاوم و هیدروژل آلژینات - کیتوزان به روش الکتروریسی (مرکز تحقیقات غذایی نیزو هلند)انتشارات جدید

1.    Koocheki, A., Kadkhodaee, R., Mortazavi, S. A., Shahidi, F. & Taherian, A. Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasound (2009). Food Hydrocolloids, 24: 2416-2424.
2.    Najaf Najafi, M., Kadkhodaee, R. & Mortazavi, S. A. Effect of Drying Process and Wall Material on the Properties of Encapsulated Cardamom Oil (2011). Food Biophysics, 6: 68-76.
3.    Koocheki, A. & Kadkhodaee, R.  Effect of Alyssum homolocarpum seed gum, Tween 80 and NaCl on droplets characteristics, flow properties and physical stability of ultrasonically prepared corn oil-in-water emulsions (2011). Food Hydrocolloids, 25: 1149-1157.
4.    Ghafourian Nasiri, H., Kadkhodaee, R. & Hamed Mousavian, M. T. Flocculation and seperation of oil droplets in ultrasonic standing wave field (2012). Seperation Science and Technology, 47: 1985-1990.
5.    Ghafourian Nasiri, H., Hamed Mousavian, M. T., Kadkhodaee, R. & Sargolzaee, J. Modeling of Oil-Water Emulsion Seperation in Ultrasound Standing Wave Field by Neural Network (2013). Journal of Dispersion Science and Technology, 34: 490-495  .
6.    Koocheki, A., Mortazavi, S. A., Shahidi, F., Razavi, S. M. A., Kadkhodaee, R. & Milani, J. M. Optimization of Mucilage Extraction from Qodume Shiraz Seed (Alyssum Homolocarpum) using Response Surface Methodology (2010). Journal of Food Process Engineering, 33: 861-882.
7.    Soleimanpour, M., Koocheki, A. & Kadkhodaee, R. Influence of main emulsion components on the physical properties of corn oil in water emulsion: Effect of oil volume fraction, whey protein concentrate and Lepidium perfoliatum seed gum (2012). Food Research International. 50:457-466.
8.     Soleimanpour, M., Koocheki, A. & Kadkhodaee, R. Effect of Lepidium perfoliatum seed gum addition on whey protein concentrate stabilized emulsions stored at cold and ambient temperature (2013). Food Hydrocolloids, 30:292-301.
9.    Ghafourian Nasiri, H., Hamed Mousavian, M. T. & Kadkhodaee, R. Demulsification of Gas Oil/Water Emulsion via High-intensity Ultrasonic Standing Wave (2013). Journal of Dispersion Science and Technology, 34: 483-489.
10.    Kadkhodaee, R. & Malcolm J. W. Povey. Ultrasonic inactivation of Bacillus -amylase. I. effect of gas content and emitting face of probe (2008). Ultrasonic Sonochemistry, 15: 133-142.
11.    Mohammadzadeh, H., Koocheki, A., Kadkhodaee, R. & Razavi, S. M. A. Physical and flow properties of D-limonene-in-water emulsions stabilized with whey protein concentrate and wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum.(2013). Food Research International.

12.    نجف نجفی، م.، کدخدایی، ر. و مرتضوی، س. ع. بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانوامولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و  Tween 80(1389). پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 6. ص: 16-9.
13.    میلانی، ا.، پورآذرنگ، هـ .، کدخدایی، ر.، وکیلیان، ح. و وطن خواه، ش. بررسی کارایی امواج فراصوت در استخراج اینولین از غده سیب زمینی ترشی و بهینه یابی شرایط استخراج به روش سطح پاسخ (RSM) (1389). پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 6: ص 120-113.
14.    نجف نجفی، م. و کدخدایی، ر. ریزپوشانی لیمونین به روش خشک کردن انجمادی: تأثیر نوع و غلظت ماده دیواره (1390). پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 7: ص 217-210 .
15.    سلیمان پور، م.، کدخدایی، ر.، کوچکی، آ. و رضوی. بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت (1392). پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران،  
ص: 21-23.
16.    بصیری، ش.، شهیدی، ف.، کدخدایی، ر. و فرهوش، ر. بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش‌های پیش فراوری بر استخراج روغن از هسته انار (1390). فصلنامه علوم و صنایع غذایی، جلد8: ص 122-115.  
17.    مهماندوست، ن .، کدخدایی، ر. و حامد موسویان، م. ت. بررسی تأثیر هم زمان امواج فراصوت و حرارت بر غیرفعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال (1390). فصلنامه علوم و صنایع غذایی،
جلد 8: 110-101.
18.    کدخدایی، ر. و نجف نجفی، م. بررسی برخی عوامل مؤثر بر ویژگی های امولسیون لیمونین در آب تثبیت شده با کازئینات سدیم (1390). نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 7: 323-314.  
19.    صفری، ر.، ولی زاده، ر.، کدخدایی، ر.، علم الهدایی، ب. ب. ن.، طهماسبی، ع. و ناصریان، ع. بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی (1391). مجله پژوهشهای علوم دامی ایران، جلد 4: ص 273-265.
20.    صفری، ر.، ولی زاده، ر.، کدخدایی، ر.، طهماسبی، ع. و ناصریان، ع. تأثیر روغن ماهی ریزپوشانی شده بر متابولیت های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن (1391). مجله پژوهشهای علوم دامی ایران، (در نوبت چاپ)
21.    میلانی، ا .، کدخدایی، ر.، گلی موحد، غ. و حسینی، ف. بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ (1391). فصلنامه گیاهان دارویی، جلد9 : ص 76-68.
22.     نجف نجفی، م.، مرتضوی، س. ع.، کدخدایی، ر. و طباطبایی، ف. بررسی تأثیر بر هم کنش Hi-Cap 100 و Tween 80 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکروکپسول تهیه شده از آن. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران)1389(. جلد 6: ص 262-254.  
23.     صادقیان، ع.، کدخدایی، ر.، فرهوش، ر. ، کوچکی، آ. و نجف نجفی، م. بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص های کیفی امولسیون روغن در آب. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی)1392(. جلد 2، شماره2. ص: 152-139
24.      واحدی، ن.، مظاهری، م.، رضوی، س. م. ع. و کدخدایی، ر. بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب بر اساس ویژگی های حسی به روش سطح پاسخ. پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران. )1392(. جلد9، شماره4. ص: 304-313
25.     بصیری، ش.، شهیدی، ف.، فرهوش، ر. و کدخدایی، ر. تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار. نوآوری در علوم و فناوری غذایی، )1391(. سال 4، شماره 4.
ص: 107-98
26.     غفوریان نصیری، ح.، حامد موسویان، م. ت.، و کدخدایی، ر. بررسی امکان استفاده از امواج ایستای فراصوت با شدت بالا در شکستن امولسیون های نفتی. شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1391). دوره31، شماره 3و4، ص: 56-45.
27.    غفوریان نصیری، ح.، حامد موسویان، م. ت.، و کدخدایی، ر. بررسی جداسازی امولسیون های پایدار نفتی در میدان امواج ایستای فراصوت با شدت بالا به همراه روش های تنظیم pH و شیمیایی. علوم و مهندسی جداسازی، (13391). دوره چهارم، شماره1، ص: 34-25.
28.    علی پور، آ.، کوچکی، آ.، کدخدایی، ر.، و وریدی، م. بررسی اثر مخلوط صمغ قدومه شیرازی ـ پروتئین آب پنیر تغلیط شده بر پایداری امولسیون روغن ذرت در آب. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، (1394).
جلد 48. ص: 163-174.
29.    درجانی، پ.، حسینی نژاد، م.، عبدالهیان نوقابی، م.، کدخدایی، ر.، میلانی، ا.، و بالندری، ا. تأثیر روش¬های جداسازی فراکسیون های با طول زنجیره مختلف اینولین حاصل از گیاه کاسنی بر خواص فیزیکوشیمیایی آنها. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، (1393) (در دست داوری)
30.    درجانی، پ.، حسینی نژاد، م.، شوریده، هـ.، عبدالهیان نوقابی، م.، کدخدایی، ر.، میلانی، ا.، و بالندری، ا. بررسی عملکرد فروکتان های ارقام خارجی و ژنوتیپ های بومیکاسنی و بهینه سازی روش استخراج به روش سطح پاسخ (RSM). مجله چغندر قند، (1393) (در دست داوری)
31.    محمدزاده، ج.، طباطبایی یزدی، ف.، مرتضوی، س. ع.، کدخدایی، ر.، کوچکی، آ. بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیوامولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، (1393) جلد3، شماره3. ص: 226-211.
32.    محمدزاده، ج.، طباطبایی یزدی، ف.، مرتضوی، س. ع.، کدخدایی، ر.، کوچکی، آ. بررسی تأثیر مانوپروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص های کیفی وپایداری امولسیون روغن در آب. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، (1393) (در نوبت چاپ)
33.    فرهمندفر، ر.، مرتضوی، س. ع.، کدخدایی، ر.، طباطبایی یزدی، ف.، کوچکی، آ.، و حسنی، م. ارزیابی اثر فراصوت و دمکا بر ویژگی های کریستالی و میکروسکوپی گرانول های نشاسته برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM). مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، (1392) جلد14، شماره 4. ص: 24-13.
34.    فرهمندفر، ر.، و کدخدایی، ر. اثر اسید سیتریک بر خصوصیات خمیری و قدرت تورم نشاسته با آمیلوز پایین و بالا در برنج. پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، (1393) (در دست داوری)
35.    آریان فر، ا.، شهیدی، فخری.، کدخدایی، ر.، وریدی، م. بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنولها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز. پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، (1392) (در نوبت چاپ)
شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی


1.  Kadkhodaee, R. andSadeghian, A.R. Ultrasonic emulsification: effect of temperature and acousticpower on droplet size  distributionemulsion statility and oil deterioration, 13th world congress offood science and technology, 2006, France.

2. NajafNajafi, M. and Kadkhodaee, R. Protein stabilizedmicrospheres of D-limonene using power ultrasound, 9th InternationalHydrocolloids Conference, 2009, Singapour.

3. Safari,R., Kadkhodaee, R., Valizadeh, R. & Tahmasebi, A. Microencapsulationof fish oil into cross-linked whey protein matrix, XVIIth World Congress of the International Commission of Agriculturaland Biosystems Engineering (CIGR), 2010, Canada.

4. ValiBaygi, S. & Kadkhodaee, R. Factors Influencing Formation andStability of Orange-Flavoured Beverage Emulsion, XVII th WorldCongress of the International Commission of Agricultural and BiosystemsEngineering (CIGR), 2010, Canada.

5.  Milani,E., Kadkhodaee, R., Golimovahhed, Q. A. & Hosseini, F. Optimizationof the Ultrasonically assisted Extraction of inulin from salsify plant(Tragopogon Protensis), The 10th International HydrocolloidsConference, 2010, China.

6.Soltani,R. Kadkhodaee, R., Razavizadeh, B. B. M. & Hamed Mousavian, M. T.Gel Core Nanoemulsions as new vehicles for food nutraceuticals, InternationalConference of Food Science and Technology, 2010, UK.

7. Basiri ,S., Shahidi, F., Farhoosh, R., Kadkhodaee, R. & Eynafshar, S.Pomegrante, Seed Oil, and Extremely Rich and Nutritious Oil, EuropeanFederation for the Science and Technology of Lipids, 2011, Germany.

8. Safari,R., Valizadeh, R., Kadkhodaee, R., Tahmasebi, A. M. & Naserian, A.A. Enrichment in n-3 fatty acids of goat’s milk by microencapsulated fish oilsupplementation, IDF International Symposium, 2011, Greece.

9.  Kadkhodaee, R. Green chemistry:a comprehensive review on a acoustic cavitation and ultrasonic preservation offoods, The 16th National Congress of Iran Food Industry )1st Regional congress), 1385, Iran.

10. Kadkhodaee,R.& Hemamati-Kakhki A. Ulterasonic exteraction of active compound fromsaffron, Proceedings of the Second International Symposium on Saffron Biologyand Technology, 2006, Iran.

11.  Kadkhodaee,R.& Sadeghian, A. R. Ultrasonic-assisted emulsification: probing droplet sizedistribution, 5th international congress on food technology, 2007, Greece.

12. Hassani, A., Kadkhodaee,R. & Hamed Mousavian, M. T. Producing stable emulsions by ultrasoundwith emphasis on the use of Taguchi statistical methodology: a new approach,5th international congress on food technology, 2007, Greece.

13. Mehmandoost, N.& Kadkhodaee, R. An investigation on the effect of ultrasound onpectinmethyl esterase of fresh orange juice, International Conference ofAgricultural Engineering, 2008, Brazil.

14.  Najaf Najafi,M., Kadkhodaee, R. & Mortazavi, S. A. Properties ofMicroencapsulated Cardamom Essential Oil Using High-Intensity Ultrasound,Proceedings of The 2010 International Conference on Biotechnology and FoodScience (ICBFS 2010), 2010, India.

15.         Najaf Najafi, M.& Kadkhodaee, R. Release Kinetics of Cardamom Oil from MicrocapsulesPrepared by Spray and Freeze Drying, The 8th InternationalConference on Modeling and Applied Simulation, 2011, Italy.

16. Najaf Najafi,M., Kadkhodaee, R. & Mortazavi, S.A. The use of ultrasound forcardamom oil encapsulation into milk-based matrices, 5thinternational Symposium on Food Rheology and Structure, 2009, Switzerland.

17. Mehmandoost, N.,Kadkhodaee, R., Hamed Mousavian, M. T. & Niknam Shahrak, M.  Investigation of the effect of ultrasound onascorbic acid of fresh juice, The 7th International ChemicalEngineering Congress & Exhibition (IchEC), 2011, Iran.

18.  Najaf Najafi,M., Kadkhodaee, R. & Mortazavi, S. A. Ultrasonic assistedmicroencapsulation of cardamom essential oil, 5th InternationalTechnical Symposium on Food Processing, Monitoring Technology in Bioprocessesand Food Quality Management, 2009, Germany.

19. Aryanfar, A., Kadkhodaee, R., Shahidi,F. & Varidi, M. Influence of Arabic gum on the stability of gingeroil-in-green tea extract emulsion prepared by ultrasound, The 6th InternationalSymposium on Food Rheology and Structure, ISFRS, 2012, Switzerland.

20. Darjani, P., Hosseini Nezhad, M., Kadkhodaee, R., Milani, E., Balandari, A.& Abdollahian-Noghabi, A. Methods of isolating different structuralfraction of inulin from chicory plants and physiochemical properties of theresulting compunds, 1st International Conference on Natural FoodHydrocolloids, 2014, Iran.

21. Darjani, P.,  Hosseini Nezhad,M., Kadkhodaee, R., Milani, E., Balandari, A. & Abdollahian-Noghabi,A. Optimizing the method of inulin extraction from Iranian landraces chicoryroots using response surface methodology, 1st InternationalConference on Natural Food Hydrocolloids, 2014, Iran.

22. FatemeSh Sadat Mostafavi,Rassoul Kadkhodaee, Bahareh Emadzadeh & Arash KoochekiaI. A ComparativeStudy on the Properties of Films Made from Tragacanth, Locust bean and Alyssumhomolocarpum  Seed Gum, 1st InternationalConference on Natural Food Hydrocolloids, 2014, Iran.

23.Bibi MarziehRazavizadeh, Rassoul Kadkhodae & Zeynab Zaferani. Physicochemical Propertiesof Encapsulated Red Peper Oleoresin with Gum Arabic and Whey Protein Concentrate,1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids, 2014,Iran.

24. FatemeSh SadatMostafavi, Rassoul Kadkhodaee, Bahareh Emadzadeh & Arash KoochekiaI.Characterization of Tragacanth-Locust Bean Gum Edible Film Blend, 1stInternational Conference on Natural Food Hydrocolloids, 2014, Iran.

25.  Nassim Raoufi, RassoulKadkhodaee & Masoud Najaf Najaf. Investigation the experimental parametersinfluencing the size of nanoparticles obtained from interaction of Persian gumand whey protein concentration, 1st International Conference onNatural Food Hydrocolloids, 2014, Iran.

26. Bibi MarziehRazavizadeh, Rassoul Kadkhodaee & Zeynab Zaferani. Stabilityenhancement of ginger oil in water submicron beverage emulsion byhydrocolloid  blend and ester gum, 1stInternational Conference on Natural Food Hydrocolloids, 2014, Iran.

27.  Behroz Ghorani, RassoulKadkhodaee & Ali Reza Sadeghian. The Influence of Acacia Gum and Whey Proteinon the Stability of Microencapsulated Bioactive Compounds of Saffron, 1stInternational Conference on Natural Food Hydrocolloids, 2014, Iran.

28.  Hoda Khalesi,Bahareh Emadzadeh, Rassoul Kadkhodaee & Yapeng Fang. Whey proteinisolate-Persian gum interactions at neutral pH: A new approach in food systems,1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids, 2014,Iran.

29. Akram Sharifi, Abdolmajid Maskooki, Mehrdad Niakousari,Seyed Ali Mortazavi & Rassoul Kadkhodaee. Effect of Spray DryingConditions on the Physicochemical Properties of Barberry (Berberis vulgaris)Extract Powder , 1st International Conference on Natural FoodHydrocolloids, 2014, Iran. 


1.    مهماندوست، ن.، کدخدایی، ر. و حامد موسویان، م. ت. بررسی اثر امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتين متیل استراز آب پرتقال، هجدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، 1387، مشهد.
2.    نجف نجفی، م.، کدخدایی، ر. و مرتضوی، س. ع. بررسی عوامل موثر بر تشکیل وثبات نانوامولسیونO/W  تولید شده با امواج فراصوت، هجدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، 1387، مشهد.
3.    بصیری، ش.، کدخدایی، ر.، شهیدی، ف. و فرهوش، ر. بررسی فراوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغن، بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران،1390، تهران.
4.    بصیری، ش.، کدخدایی، ر.، شهیدی، ف. و فرهوش، رضا. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی روغن هسته انار، بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 1390، تهران.
5.    آریان فر، ا.، کدخدایی، ر.، شهیدی، ف. و وریدی، مهدی. بررسی اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی، بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 1390، تهران.
6.    محمدزاده، هـ .، کوچکی، آ. و کدخدایی، ر. بررسی برهم کنش صمغ دانه مرو (Salvia macrosiphon) و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده توسط امواج فراصوت بر پایداری امولسیون لیمونن در آب، بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران،1390، تهران.
7.    بصیری، ش.، فرهوش، ر.، شهیدی، ف.، کدخدایی، ر. و مرتضوی، ع. بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها، همایش ملی انار، 1390، فردوس.
8.    بصیری، ش.، شهیدی، ف.، فرهوش، ر.، کدخدایی، ر. و مرتضوی، ع. شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی، همایش ملی انار، 1390، فردوس.
9.    میلانی، ا.، کدخدایی، ر.، حسینی، ف. و گلی موحد، غ. فراوری تولید و تلخیص اینولین از گیاه شنگ بر پایه استخراج با امواج فراصوت، نخستین کنگره ملی پری بیوتیک و پروبیوتیک (1390)، تهران.
کتب
1.    اصول مهندسی و عملیات واحد صنایع غذایی، رسول کدخدایی، ندا مهماندوست و محبوبه نامور محجوب. 1391
2.    درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی، ترجمه رسول کدخدایی. 1376
3.    بیوتکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی، ترجمه رسول کدخدایی. 1390
پایان نامه های تحت سرپرستی و مشاوره
کارشناسی ارشد
1.    ندا مهماندوست، بررسی اثر امواج مافوق صوت روی آنزیم پکتین متیل استراز (PME) و ترکیبات مغذی موجود در آب پرتقال تازه (1386)
2.    عطیه حسنی، Producing Stable Emulsion by Ultrasound  (2008)
3.    رضا سلطانی، تولید نانوامولسیون آب در روغن در آب با هسته ژلی (1389)
4.    حانیه غفوریان نصیری، بررسی امکان استفاده از امواج فراصوت در شکست امولسیون¬ها و جداسازی روغن از آب (1389)
5.    سعیده ولی بیگی، بررسی عوامل مؤثر در تهیه و پایداری نانو امولسیون نوشیدنی طعم‌دار پرتقال (1390)
6.    مرجان سلیمان پور، بررسی اثر ترکیبی صمغ قدومه شهری (Lepidium Perfoliatum) و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های امولسیون تهیه شده با امواج فراصوت (1390)
7.    هانیه محمدزاده، ارزیابی کارایی صمغ استخراج شده از دانه مرو (Salvia macrosiphon) در پایداری امولسیون و ریزپوشانی اسانس لیمونن (1390)
8.    آسیه علی پور، بررسی اثر کونژوکه پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شیرازی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن ذرت در آب (1391)
9.    سارا نعمتی، ریزپوشانی عصاره زعفران با استفاده از تکنیک امولسیون دوگانه (1391)
رساله دکتری
10.    آرش کوچکی، بررسی برخی خواص رئولوژیکی و کارکردی صمغ قدومه شیرازی (Alyssum homalocarpum) و تأثیر آن بر کیفیت نان (1387)
11.    مسعود نجف نجفی، استفاده از امواج فراصوت درتولید امولسیون و ریزپوشانی ترکیبات مؤثره روغن هل (1389)
12.    شادی بصیری، بهینه سازی استخراج روغن هسته انار به کمک امواج فراصوت و تعیین قدرت آنتی اکسیدانی آن (1390)
13.    رشید صفری، ریزکپسوله کردن روغن ماهی و تأثیر آن بر عملکرد بز شیری سانن (1391)
14.    رضا فرهمندفر، بررسی اثر فراصوت و شرایط اسیدی بر ویژگی های ساختاری و خمیری نشاسته برنج (1391)
15.    علیرضا صادقیان، بررسی تأثیر بر هم کنش های بین مولکولی بر ویژگی های امولسیون و ریزکپسول روغن هل (1392)
16.    اکرم آریانفر، بهینه سازی برخی روش های استخراج و بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و ثبات امولسیون روغن زنجبیل در عصاره چای سبز (1392)
17.    نفیسه واحدی، بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب با استفاده از نسبت های مختلف فاز آبی، پایدار کننده-ها و امولسیفایرها (1392)
18.    جلال محمدزاده، بررسی خصوصیات و بهینه سازی استخراج بیوامولسیفایر مانان از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس و کاربرد آن در یک سیستم امولسیونی مدل (1393)
19.    علیرضا مهرگان، ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلندمدت (در دست انجام)
20.    نسیم رئوفی، ارزیابی قابلیت ریز پوشانی دو صمغ بومی کتیرا و فارسی برای غنی سازی شیر با آهن و آنزیم بتا گالاکتوزیداز (در دست انجام)
21.    فاطمه سادات مصطفوی، پوشش دهی میوه گیلاس با استفاده از صمغ های بومی ایران: بررسی ویژگی های ممانعت کنندگی و اثرات فیزیکومکانیکی (در دست انجام)
22.    پگاه درجانی، بهینه سازی روش استخراج اینولین از گیاه کاسنی بومی ایران و بررسی اثر اینولین با طول زنجیر مختلف همراه با پیروبیوتیک های آزاد و ریزپوشانی شده بر خواص حسی و فیزیکوشیمیایی دسر لبنی سین بیوتیک (در دست انجام)
23.    فرزاد صادقی، بررسی تأثیر جایگزینی چربی با امولسیون آب در آب بر پایداری، خواص رئولوژیکی، بافت و ویژگی های خامه کم کالری (در دست انجام)
24.    هدی خالصی، تولید محصول نوین از امولسیون ژل پایدار شده با صمغ فارسی و کاربرد آن به عنوان جایگزین چربی در دسر لبنی (در دست انجام)
25.    نوشین نیک نیا، تولید ایروژل صمغ کتیرا ـ WPI به عنوان سامانه به دام اندازی و رهش کنترل شده سیلی مارین (در دست انجام)
26.    داوود زعیم، ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک با اینولین و نشاسته مقاوم به روش الکترو اسپری و بررسی اثر آن بر زنده مانی باکتری ها (در دست انجام)
برگزاری کارگاه های آموزشی
1.    برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد امواج پر قدرت فراصوت در صنایع غذایی. (1384). پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
2.    برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از کاربردهای تشخیص و آنالیتیک امواج فراصوت در صنایع غذایی. (1387). پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
3.    برگزاری کارگاه آموزشی تولید و فرآوری دانه های روغنی ـ دوره های برگزار شده به تقاضای ایکاردا. سازمان ملل متحد سال. (1387). پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
4.    برگزاری کارگاه آموزشی فناوریهای نوین صنایع غذایی. (1390). پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
جوایز دریافتی
1.    رتبه دوم پژوهشگر برتر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در گروه علوم کشاورزی و دامپزشکی ستاد جشنواره پژوهش و فناوری استان، 1389.
2.    رتبه اول طرح پژوهشی " بهینه سازی شرایط استخراج اینولین از برخی گیاهان بومی به کمک روش سطح پاسخ (RSM) توسط امواج فراصوت و مقایسه آن با روش متداول "، هشتمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی، 1388.

سخنرانی های کلیدی در کنفرانس های ملی
3.    کدخدایی، ر. نانو حامل ها و نانو امولسیون ها، اولین همایش نانو بیوتکنولوژی و کاربرد در صنعت غذا. ایران، 1390.
4.    کدخدایی، ر. غذا داروها، بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 1390.
5.    کدخدایی، ر. نانو فناوری مواد غذایی: کاربردها، چالش ها و افق های آینده، بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 1392.
6.    کدخدایی، ر. کاربرد رسانش هدفمند در فرآورده های لبنی فراویژه و مصارف خاص، بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 1393.
مسؤولیت های علمی-  اجرایی
1.    مدیر مسؤول و عضو هیأت تحریریه نشریه علمی ـ پژوهشی "پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی"
2.    دبیر کمیته علمی هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3.    عضو هیأت تحریریه مجله بین المللی Food Science and Nutrition Engineering از
سال 2011 تاکنون
4.    عضو کمیته علمی همایش نقش زنان روستایی در کاهش ضایعات فراورده های کشاورزی (1386)
5.    عضو شورای علمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی جهاد دانشگاهی واحد مشهد از
سال 1386 تاکنون
6.    عضو هیأت تحریریه مجله دانش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1387تا 1391
7.    عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1387 تا 1390
8.    مشاور علمی و بین المللی پارک علم و فناوری خراسان و پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از
سال 1387 تا 1390
9.    دبیر کمیته نظارت و ارزیابی شرکت ها و مؤسسات مستقر در پارک و مراکز رشد از سال 1388 تا 1389
10.    عضو کمیته نظارت، ارزیابی و رسیدگی به شکایات پارک علم و فناوری خراسان از سال 1388 تا 1390
11.    مسؤول کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از
سال 1388 تا 1390  
12.    سر دبیر خبرنامه داخلی پارک علم و فناوری خراسان از سال 1388 تا 1390
13.    عضو کمیته علمی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان (1389)
14.    عضو کمیته علمی همایش ملی صنعت فراوری شیر و صنایع وابسته (1389)
15.    عضو هیأت داوران هفتمین جشنواره فردوسی کمیته تخصصی صنایع غذایی از سال 1389 تا 1390  
16.    مدیر گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1389 تا 1390
17.    رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1390 تاکنون
18.    عضو شورای علمی طرح مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع) از سال 1390 تاکنون  
19.    عضو کارگروه تخصصی فناوری پارک علم و فناوری خراسان از سال 1390 تاکنون    
20.    رئیس و عضو کارگروه تدوین برنامه راهبردی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1390 تا 1391
21.    عضو کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه یک پژوهشی از سال 1390 تاکنون
22.    دبیر اولین همایش روز جهانی غذا (1391)
23.    عضو پانل تخصصی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (1391)
24.    عضو شورای فرهنگی پارک علم و فناروی خراسان از سال 1391 تاکنون
25.    دبیر دومین همایش روز جهانی غذا (1392)
26.    نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای هماهنگی کدکس مواد غذایی از سال 1392 تاکنون
27.    عضو کمیسیون کمیته مقابله با تهدیدات بیولوژیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
28.    عضو کمیسیون ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
29.    عضو کمیسیون طرح های مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
30.    نماینده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در استان خراسان رضوی
31.    سر دبیر مجله بین المللی  Food Innovation Research
32.    رئیس مرکز تحقیقات هیدروکلوئیدهای غذایی
33.    رئیس مرکز تحقیقات غذای حلال
34.    نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنای منطقه ی یک پژوهشی کشور
35. مجری طرح کلان ملی مدیریت، سیاستگذاری و ارزیابی خطر آلاینده های مواد غذایی و محیط زیست
36. دبیر و عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا (1393)
37. عضو کمیته علمی اولین همایش ملی میان وعده های غذایی (1393)
38. عضو کمیته داوری سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی (1393)