English   |     |  ورود به سايت
صفحه شخصی

نام و نام خانوادگی : رسول کدخدایی
گرایش تحصیلی: مهندسی صنایع غذایی
دانشیار گروه نانو فناوری مواد غذائی
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
تلفن: 35425320-051
فاکس: 35003150-051
پست الکترونیک: r.kadkhodaee@rifst.ac.ir
صندوق پستی: 147-91735

موضوعات مورد علاقه
•    نانو ساختارهای کلوئیدی
•     سامانه های رهایش ترکیبات فراسودمند

سوابق تحصیلی
دکتری، دانشگاه لیدز-انگلستان، 1383-1380
کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1375-1372
کارشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1372-1368

طرح های پژوهشی جاری و خاتمه یافته
1.     رسول کدخدایی، علیرضا صادقیان، توليد سيستم هاي امولسيوني پايدار با استفاده از امواج مافوق صوت
2.     رسول کدخدایی، بی بی مرضیه رضوی زاده، تهيه نانوامولسيون پايدار حاوي آنتوسيانين
3.     رسول کدخدایی، استفاده از امواج فراصوت در توليد امولسيون و پوشينه دار كردن د- ليمونين
4.     رسول کدخدایی، بی بی مرضیه رضوی زاده، تهيه عصاره نانوامولسيوني حاوي اسانس زنجبيل براي طعم دار كردن نوشيدني­هاي گازدار
5.    بی بی مرضیه رضوی زاده، رسول کدخدایی، استخراج و ريزپوشاني اولئورزين فلفل قرمز
6.     رسول کدخدایی، محبوبه سرابی جماب، سمیرا یگانه زاد، علی رافع، انجام مطالعات نيازسنجي، امکان سنجي و طراحي پايلوت تحقيقاتي انواع پودرهاي نوشيدني الکتروليتي و غيرالکتروليتي  در بسته بندي مقاوم نظامي با ماندگاري بالا جهت جيره عملياتي 24 ساعته
7.     رسول کدخدایی، بهاره عمادزاده، بررسی امکان استفاده از سامانه امولسیونی آب در آب جهت ایجاد محصولات غذایی کم چرب
8.     رسول کدخدایی، علیرضا صادقیان، بررسی تأثیر بر هم کنش های بین مولکولی بر ویژگی های امولسیون و ریزکپسول هل
9.    بهاره عمادزاده، رسول کدخدایی، سارا ناجی، بررسي روشهاي پايدار سازي سس مايونز فاقد تخم مرغ
10.    بهروز قرآنی، رسول کدخدایی، مسعود نجف نجفی، قدیر رجب زاده، سحر صالحی، تهيه نانو‌فيلترهاي جاذب بو به روش جاگذاري سيکلو دکسترين در شبکه الکتروريسي شده استات سلولز
11.    بهروز قرآنی، رسول کدخدایی، علیرضا صادقیان، تهيه افشانه پودر ترکيبات مؤثره زعفران

انتشارات جدید

1-    Koocheki, A., Kadkhodaee, R., Mortazavi, S. A., Shahidi, F. & Taherian, A. Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasound (2009). Food Hydrocolloids, 24: 2416-2424.
2-    Najaf Najafi, M., Kadkhodaee, R. & Mortazavi, S. A. Effect of Drying Process and Wall Material on the Properties of Encapsulated Cardamom Oil (2011). Food Biophysics, 6: 68-76.
3-    Koocheki, A. & Kadkhodaee, R.  Effect of Alyssum homolocarpum seed gum, Tween 80 and NaCl on droplets characteristics, flow properties and physical stability of ultrasonically prepared corn oil-in-water emulsions (2011). Food Hydrocolloids, 25: 1149-1157.
4-    Ghafourian Nasiri, H., Kadkhodaee, R. & Hamed Mousavian, M. T. Flocculation and seperation of oil droplets in ultrasonic standing wave field (2012). Seperation Science and Technology, 47: 1985-1990.
5-    Ghafourian Nasiri, H., Hamed Mousavian, M. T., Kadkhodaee, R. & Sargolzaee, J. Modeling of Oil-Water Emulsion Seperation in Ultrasound Standing Wave Field by Neural Network (2013). Journal of Dispersion Science and Technology, 34: 490-495  .
6-    Koocheki, A., Mortazavi, S. A., Shahidi, F., Razavi, S. M. A., Kadkhodaee, R. & Milani, J. M. Optimization of Mucilage Extraction from Qodume Shiraz Seed (Alyssum Homolocarpum) using Response Surface Methodology (2010). Journal of Food Process Engineering, 33: 861-882.
7-    Soleimanpour, M., Koocheki, A. & Kadkhodaee, R. Influence of main emulsion components on the physical properties of corn oil in water emulsion: Effect of oil volume fraction, whey protein concentrate and Lepidium perfoliatum seed gum (2012). Food Research International. 50:457-466
8-     Soleimanpour, M., Koocheki, A. & Kadkhodaee, R. Effect of Lepidium perfoliatum seed gum addition on whey protein concentrate stabilized emulsions stored at cold and ambient temperature (2013). Food Hydrocolloids, 30:292-301.
9-    Ghafourian Nasiri, H., Hamed Mousavian, M. T. & Kadkhodaee, R. Demulsification of Gas Oil/Water Emulsion via High-intensity Ultrasonic Standing Wave (2013). Journal of Dispersion Science and Technology, 34: 483-489
10-     Kadkhodaee, R. & Malcolm J. W. Povey. Ultrasonic inactivation of Bacillus -amylase. I. effect of gas content and emitting face of probe (2008). Ultrasonic Sonochemistry, 15: 133-142.

11-    نجف نجفی، م.، کدخدایی، ر. و مرتضوی، س. ع. بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانوامولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و  Tween 80(1389). پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 6: ص 16-9.
12-    میلانی، ا.، پورآذرنگ، هـ .، کدخدایی، ر.، وکیلیان، ح. و وطن خواه، ش. بررسی کارایی امواج فراصوت در استخراج اینولین از غده سیب زمینی ترشی و بهینه یابی شرایط استخراج به روش سطح پاسخ (RSM) (1389). پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 6: ص 120-113.
13-    نجف نجفی، م. و کدخدایی، ر. ریزپوشانی لیمونین به روش خشک کردن انجمادی: تأثیر نوع و غلظت ماده دیواره (1390). پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 7: ص 217-210 .
14-    میلانی، ا.، کدخدایی، ر.، حسینی، ف. و گلی موحد، غ. فراوری تولید و تلخیص اینولین از گیاه شنگ بر پایه استخراج با امواج فراصوت (1390). علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، ............
15-    سلیمان پور، م.، کدخدایی، ر.، کوچکی، آ. و رضوی. بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت (1391). پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران،21-23.
16-    بصیری، ش.، شهیدی، ف.، کدخدایی، ر. و فرهوش، ر. بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش‌های پیش فراوری بر استخراج روغن از هسته انار (1390). فصلنامه علوم و صنایع غذایی، جلد8: ص 122-115.  
17-    مهماندوست، ن .، کدخدایی، ر. و حامد موسویان، م. ت. بررسی تأثیر هم زمان امواج فراصوت و حرارت بر غیرفعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال (1390). فصلنامه علوم و صنایع غذایی، جلد 8: 110-101.
18-    کدخدایی، ر. و نجف نجفی، م. بررسی برخی عوامل مؤثر بر ویژگی های امولسیون لیمونین در آب تثبیت شده با کازئینات سدیم (1390). نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 7: 323-314.  
19-    صفری، ر.، ولی زاده، ر.، کدخدایی، ر.، علم الهدایی، ب. ب. ن.، طهماسبی، ع. و ناصریان، ع. بررسی مقاومت میکروکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آن ها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی (1391). مجله پژوهشهای علوم دامی ایران، جلد 4: ص 273-265.
20-    صفری، ر.، ولی زاده، ر.، کدخدایی، ر.، طهماسبی، ع. و ناصریان، ع. تأثیر روغن ماهی ریزپوشانی شده بر متابولیت-های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن (1391). مجله پژوهشهای علوم دامی ایران،
21-    میلانی، ا .، کدخدایی، ر.، گلی موحد، غ. و حسینی، ف. بهینه سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ (1391). فصلنامه گیاهان دارویی، جلد9 : ص 76-68.
22-     نجف نجفی، م.، مرتضوی، س. ع.، کدخدایی، ر. و طباطبایی، ف. بررسی تأثیر بر هم کنش Hi-Cap 100 و Tween 80 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکروکپسول تهیه شده از آن. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران (1389)، جلد 6: ص 262-254.  
شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی

1.     Kadkhodaee, R. and Sadeghian, A.R. Ultrasonic emulsification: effect of temperature and acoustic power on droplet size  distribution emulsion statility and oil deterioration, 13th world congress of food science and technology, 2006, France.
2.    Najaf Najafi, M. and Kadkhodaee, R. Protein stabilized microspheres of D-limonene using power ultrasound, 9th International Hydrocolloids Conference, 2009, Singapour.
3.    Safari, R., Kadkhodaee, R., Valizadeh, R. & Tahmasebi, A. Microencapsulation of fish oil into cross-linked whey protein matrix, XVII th World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), 2010, Canada.
4.    Vali Baygi, S. & Kadkhodaee, R. Factors Influencing Formation and Stability of Orange-Flavoured Beverage Emulsion, XVII th World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), 2010, Canada.
5.    Milani, E., Kadkhodaee, R., Golimovahhed, Q. A. & Hosseini, F. Optimization of the Ultrasonically assisted Extraction of inulin from salsify plant (Tragopogon Protensis), The 10th International Hydrocolloids Conference, 2010, China.
6.    Soltani, R. Kadkhodaee, R., Razavizadeh, B. B. M. & Hamed Mousavian, M. T. Gel Core Nanoemulsions as new vehicles for food nutraceuticals, International Conference of Food Science and Technology, 2010, UK.
7.    Basiri, S., Shahidi, F., Farhoosh, R., Kadkhodaee, R. & Eynafshar, S. Pomegrante, Seed Oil, and Extremely Rich and Nutritious Oil, European Federation for the Science and Technology of Lipids, 2011, Germany.
8.    Safari, R., Valizadeh, R., Kadkhodaee, R., Tahmasebi, A. M. & Naserian, A. A. Enrichment in n-3 fatty acids of goat’s milk by microencapsulated fish oil supplementation, IDF International Symposium, 2011, Greece.
9.     Kadkhodaee, R. Green chemistry: a comprehensive review on a acoustic cavitation and ultrasonic preservation of foods, The 16th National Congress of Iran Food Industry )1st Regional congress), 1385, Iran.
10.     Kadkhodaee, R. & Hemamati-Kakhki A. Ulterasonic exteraction of active compound from saffron, Proceedings of the Second International Symposium on Saffron Biology and Technology, 2006, Iran.
11.     Kadkhodaee, R. & Sadeghian, A. R. Ultrasonic-assisted emulsification: probing droplet size distribution, 5th international congress on food technology, 2007, Greece.
12.    Hassani, A., Kadkhodaee, R. & Hamed Mousavian, M. T. Producing stable emulsions by ultrasound with emphasis on the use of Taguchi statistical methodology: a new approach, 5th international congress on food technology, 2007, Greece.
13.    Mehmandoost, N. & Kadkhodaee, R. An investigation on the effect of ultrasound on pectinmethyl esterase of fresh orange juice, International Conference of Agricultural Engineering, 2008, Brazil.
14.    Najaf Najafi, M., Kadkhodaee, R. & Mortazavi, S. A. Properties of Microencapsulated Cardamom Essential Oil Using High-Intensity Ultrasound, Proceedings of The 2010 International Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS 2010), 2010, India.
15.    Najaf Najafi, M. & Kadkhodaee, R. Release Kinetics of Cardamom Oil from Microcapsules Prepared by Spray and Freeze Drying, The 8th International Conference on Modeling and Applied Simulation, 2011, Italy.
16.    Najaf Najafi, M., Kadkhodaee, R. & Mortazavi, S.A. The use of ultrasound for cardamom oil encapsulation into milk-based matrices, 5th international Symposium on Food Rheology and Structure, 2009, Switzerland.
17.    Mehmandoost, N., Kadkhodaee, R., Hamed Mousavian, M. T. & Niknam Shahrak, M.  Investigation of the effect of ultrasound on ascorbic acid of fresh juice, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IchEC), 2011, Iran.
18.    Najaf Najafi, M., Kadkhodaee, R. & Mortazavi, S. A. Ultrasonic assisted microencapsulation of cardamom essential oil, 5th International Technical Symposium on Food Processing, Monitoring Technology in Bioprocesses and Food Quality Management, 2009, Germany.
19.    Aryanfar, A., Kadkhodaee, R., Shahidi, F. & Varidi, M. Influence of Arabic gum on the stability of ginger oil-in-green tea extract emulsion prepared by ultrasound, The 6th International Symposium on Food Rheology and Structure, ISFRS, 2012, Switzerland.

20.    مهماندوست، ن.، کدخدایی، ر. و حامد موسویان، م. ت. بررسی اثر امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتين متیل استراز آب پرتقال، هجدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، 1387، مشهد.
21.    نجف نجفی، م.، کدخدایی، ر. و مرتضوی، س. ع. بررسی عوامل موثر بر تشکیل وثبات نانوامولسیونO/W  تولید شده با امواج فراصوت، هجدهمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران، 1387، مشهد.
22.    بصیری، ش.، کدخدایی، ر ،، شهیدی، ف. و فرهوش، رضا. بررسی فراوری هسته انار با امواج فراصوت جهت استخراج روغن، بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران،1390، تهران.
23.    بصیری، ش.، کدخدایی، ر ،، شهیدی، ف. و فرهوش، رضا. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی روغن هسته انار، بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 1390، تهران.
24.    آریان فر، ا.، کدخدایی، رسول.، شهیدی، ف. و وریدی، مهدی. بررسی اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی، بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 1390، تهران.
25.    محمدزاده، هـ .، کوچکی، آ. و کدخدایی، رسول. بررسی برهم کنش صمغ دانه مرو (Salvia macrosiphon) و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده توسط امواج فراصوت بر پایداری امولسیون لیمونن در آب، بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران،1390، تهران.
26.    بصیری، ش.، فرهوش، ر.، شهیدی، ف.، کدخدایی، ر. و مرتضوی، ع. بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها، همایش ملی انار، 1390، فردوس.
27.    بصیری، ش.، شهیدی، ف.، فرهوش، ر.، کدخدایی، ر. و مرتضوی، ع. شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی، همایش ملی انار، 1390، فردوس.

کتب
1-     اصول مهندسی و عملیات واحد صنایع غذایی، رسول کدخدایی، ندا مهماندوست و محبوبه نامور محجوب. 1391
2-    درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی، ترجمه رسول کدخدایی. 1376
3-     بیوتکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی، ترجمه رسول کدخدایی. 1390

پایان نامه های تحت سرپرستی یا مشاوره

کارشناسی ارشد

1-     ندا مهماندوست، بررسی اثر امواج مافوق صوت روی آنزیم پکتین متیل استراز (PME) و ترکیبات مغذی موجود در آب پرتقال تازه (1386)
2-     عطیه حسنی، (2008) Producing Stable Emulsion by Ultrasound
3-    رضا سلطانی، تولید نانوامولسیون آب در روغن در آب با هسته ژلی (1389)
4-    سعیده ولی بیگی، بررسی عوامل مؤثر در تهیه و پایداری امولسیون نوشیدنی طعم‌دار پرتقال (1390)
5-    حانیه غفوریان نصیری، بررسی امکان استفاده از امواج فراصوت در شکست امولسیون ها و جداسازی روغن از آب (1389)
6-    مرجان سلیمان پور، بررسی اثر ترکیبی صمغ قدومه شهری (Perfoliatum Lepidium) و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های امولسیون تهیه شده با امواج فراصوت (1390)
7-    هانیه محمدزاده، ارزیابی کارایی صمغ استخراج شده از دانه مرو (Salvia macrosiphon) در پایداری امولسیون و ریزپوشانی اسانس لیمونن (1390)
8-    آسیه علی پور، بررسی اثر کونژوکه پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شیرازی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن ذرت در آب (1391)

دکتری
9-    آرش کوچکی، بررسی برخی خواص رئولوژیکی و کارکردی صمغ قدومه شیرازی (Alyssum homalocarpum) و تأثیر آن بر کیفیت نان (1387)
10-    مسعود نجف نجفی، استفاده از امواج فراصوت درتولید امولسیون و ریزپوشانی ترکیبات مؤثره روغن هل (1389)
11-    شادی بصیری، بهینه سازی استخراج روغن هسته انار به کمک امواج فراصوت و تعیین قدرت آنتی اکسیدانی آن (1390)
12-    رشید صفری، ریزکپسوله کردن روغن ماهی و تأثیر آن بر عملکرد بز شیری سانن (1391)
13-    رضا فرهمندفر، بررسی اثر فراصوت و شرایط اسیدی بر ویژگی های ساختاری و خمیری نشاسته برنج (1391)


برگزاری کارگاه های آموزشی
 
1.    مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد اولتراسوند در صنایع غذایی. (1384). پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
2.    مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از اولتراسوند در صنایع غذایی. (1387). پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
3.    مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی فناوریهای نوین صنایع غذایی. (1390). پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

جوایز دریافتی
1.    رتبه دوم پژوهشگران دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در گروه علوم کشاورزی و دامپزشکی ستاد جشنواره پژوهش و فناوری سال89 استان
2.    رتبه اول طرح پژوهشی هشتمین جشنواره علمی- پژوهشی فردوسی

مسئولیت های علمی-  اجرایی  
1.    مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه نشریه علمی- پژوهشی "پژوهش و نوآوری در صنایع غذایی"
2.    دبیر علمی هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3.    عضو کمیته علمی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان (1389)
4.    عضو کمیته علمی همایش ملی صنعت فراوری شیر و صنایع وابسته (1389)
5.    عضو هیأت تحریریه مجله دانش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1387تا 1391
6.    عضو هیأت تحریریه مجله بین المللی Food Science and Nutrition Engineering از سال 2011 تاکنون
7.    عضو کمیته علمی همایش نقش زنان روستایی در کاهش ضایعات فراورده های کشاورزی (1386)
8.    عضو شورای علمی گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی جهاد دانشگاهی واحد مشهد از سال 1386 تاکنون
9.    عضو شورای علمی طرح مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع) از سال 1390 تاکنون  
10.    عضو کمیته نظارت، ارزیابی و رسیدگی به شکایات پارک علم و فناوری خراسان از سال 1388 تا 1390
11.    عضو کارگروه تخصصی فناوری پارک علم و فناوری خراسان از سال 1390 تاکنون    
12.    عضو کارگروه بازنگری تدوین برنامه راهبردی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1390 تا 1391
13.    عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1387 تا 1390
14.    عضو هیأت داوران هفتمین جشنواره فردوسی کمیته تخصصی صنایع غذایی از سال 1389 تا 1390  
15.    عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء منطقه یک پژوهشی از سال 1390 تا 1392
16.    مدیر گروه کشاورزی و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1389 تا 1390
17.    دبیر کمیته نظارت و ارزیابی شرکت ها و مؤسسات مستقر در پارک و مراکز رشد از سال 1388 تا 1389
18.    مسئول کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1388 تاکنون
19.    مشاور علمی و بین المللی پارک علم و فناوری خراسان و پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1387 تا 1390
20.    سردبیر خبرنامه داخلی پارک علم و فناوری خراسان از سال 1389 تا 1390
21.    رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از سال 1390 تاکنون