سرفصل دروس

سر فصل درس "روش های تجزیه دستگاهی مواد غذایی"

تکنیک های آنالیز داده ها

روش های میکرواستخراج در آنالیز مواد غذایی

استخراج با سیال فوق بحرانی در آنالیز مواد غذایی

فرایند های Microwaveassisted در آنالیزمواد غذایی

فرایند های Ultrasoundassisted  در آنالیز مواد غذایی

کاربرد HPLC در آنالیز مواد غذایی

کاربرد GC در آنالیز مواد غذایی

کروماتوگرافی لایه نازک در آنالیزمواد غذایی

یون کروماتوگرافی در آنالیز موادغذایی

اسپکترومتری جرم در آنالیز موادغذایی

تجهیزات آنالیز رنگ های غذایی

کاربرد NIR  و NMR در آنالیز مواد غذایی

کاربرد جذب اتمی و نشر اتمی درآنالیز مواد غذایی

اسپکتروسکوپی اتوفلورسانس در آنالیزمواد غذایی

بینی الکترونیک در آنالیز مواد غذایی

استفاده از ابزار های رئولوژیکی درآنالیز مواد غذایی

SEM و TEM در آنالیز مواد غذایی

References

Hand book of food analysis instruments, Edited bySemih Otles, 2009, CRC Press, Taylor & Francis Group.

 Instrumental methods in food analysis, Edited by J.R.J.Pare and J.M.R. Belanger, 1997, Elsevier Science B. V.

Methods of analysis of food components andadditives, Edited by Semih Otles, 2005, CRC Press, Taylor & Francis Group