کاربرگ ها

ردیف

فایل

دانلود

1

ارزیابی اساتید

 

2

فرم پیشنهاده رساله دکتری

 

3

تعهد کار در آزمایشگاه

 

4

گواهی اشتغال

 

5

فرم گزینش علمی داوطلبان

 

6

معافیت نظام وظیفه

 

7

مشکل آموزشی

 

8

فرم معرفی دانشجو خارج از ساعت اداری

 

9

فرم تقاضای دفاع از پیشنهاده دکتری 

 

10

فرم انتخاب واحد دروس

 

11

درخواست مقاله کتابخانه

 

12

صندوق رفاه

 

13

درخواست فایل دانشجویی

 

14

فرم حذف و اضافه