نشانی: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه اسیایی مشهد - قوچان 
صندوق پستی  : 147-91735
کدپستی : 76933-91851
تلفن تماس  : 5003333-0511
نمابر    : 5003150-0511
پست الکترونیک : info@rifst.ac.ir
کارگاه های سال 90

          جدول کارگاه های آموزشی در سال 90

تاریخ

موضوع کارگاه

گروه

90/1/29

90/1/30

 

جستجو پیشرفته اسناد اختراعات1

جستجو پیشرفته اسناد اختراعات 2

 

 

90/3/25

Office 2007,اتوماسیون اداری,outlook

آشنایی با راهبردهای حرفه ای جستجو یتنت و فرایند ثبت اختراع در خارج

 

90/8/29 الی90/9/2

90/8/23

Pichia pastoris

آشنایی با مبانی اطفای حریق

زیست فناوری

 

 

90/9/28 الی90/9/30

 90/9/7

Escherichia coli

کمک های اولیه

زیست فناوری

 90/10/18

 

کاربردکشت تعلیقی سلولی در تولید ترکیبات دارویی جدید با منشائ گیاه

فناوری های نوین صنایع غذایی – مشهد

کاربرد غذاهای عملگرا وپروبیوتیکها

 

90/11/30

الی 90/12/3

Saccharomyces crevisia

زیست فناوری