مقررات جدید آموزشی
ارائه مدرک زبان جهت دفاع از رساله دکتری
حضور غیاب دانشجویان