نشانی: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه اسیایی مشهد - قوچان 
صندوق پستی  : 147-91735
کدپستی : 76933-91851
تلفن تماس  : 5003333-0511
نمابر    : 5003150-0511
پست الکترونیک : info@rifst.ac.ir
لیست کارگاه های آموزشی

                         کارگاه های آموزشی در سال 91

تاریخ

موضوع سخنرانی

29/3/91

ایمنی در محیط کار و آزمایشگاهها

16/5/91الی17/5/91

(اخلاق حرفه ای(دکتر قراملکی