نشانی: مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه اسیایی مشهد - قوچان 
صندوق پستی  : 147-91735
کدپستی : 76933-91851
تلفن تماس  : 5003333-0511
نمابر    : 5003150-0511
پست الکترونیک : info@rifst.ac.ir
گالری تصاویر(کارگاه اخلاق حرفه ای)