تماس با ما

دکتر بهروز قرآنی

رئیس گروه

ایمیل: b.ghorani@rifst.ac.ir

تلفن: 5425337-0511

فاکس: 5003150-0511

علیرضا رحیمیان

کارشناس گروه

ایمیل: a.rahimian@rifst.ac.ir

تلفن: 5425308-0511

فاکس: 5003150-0511