تماس با ما

                                                          دکتر مرضیه حسینی نژاد

                                                                    رئیس گروه

                                                 ایمیل:m.hosseininezhad@rifst.ac.ir

                                                         تلفن: 35425380-051

                                                       فاکس: 35003150-051


علیرضا رحیمیان مهدی پاشاخانی

کارشناس گروه کارشناس گروه

ایمیل: a.rahimian@rifst.ac.ir ایمیل: m.pashakhani@rifst.ac.ir

تلفن: 35425338-051 تلفن: 35425338-051