درباره ما


نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

پست الکترونیک

مهندس نرگس نجاتی سرشت

رئیس گروه فناوری اطلاعات

051-35425356

N.nejati@rifst.ac.ir

مهندس  الهام لاچینی

کارشناس گروه فناوری اطلاعات

051-35425357

E.lachini@rifst.ac.ir

مهندس پویا صادقی

کارشناس گروه فناوری اطلاعات

051-35425358

P.sadeghi@rifst.ac.ir

مهندس سجاد میلانی

کارشناس گروه فناوری اطلاعات

051-35425358

S.milani@rifst.ac.ir