تجهیزات آزمایشگاههای شیمی عمومی و دستگاهی

کشور سازنده

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

شماره

ژاپن

AND

GR200

ترازوی حساس

1

آلمان

Memert

U30

آون

2

آمریکا

ORION

420A

متر  pH

3

استرالیا

GBC

INTEGRA

ICP دستگاه

4

ایتالیا

Mileston

Microsynth

هضم مایکروویو

5

ایران

Parsazma

LM-150

همزن مکانیکی

6

آلمان

B.Braun

FRIGO

ترمورگلاتور

7

ایران

Shimi fann

----

همزن آزمایشگاهی

8

ایران

Shimi fann

---

همزن آزمایشگاهی

9

آلمان

Leitz

LABORLUX

میکروسکوپ

10

آلمان

retsch

---------

شیکر لوله آزمایش

11

انگلیس

Gallenhamp

-----------

ارلن شیکر

12

آلمان

CORNING

Model7

pHمتر

13

انگلیس

BI

EM100

شوف بالون

14

انگلیس

Gallenhamp

 ---

استیرر

15

ایتالیا

VELP

ARE

استیرر

16

آلمان

CAMAG

E2a

تین لایر

17

ایران

---

PA.CD

همزن نیمه صنعتی

18

المان

BUCHI

BUCHI 530

نقطه ذوب وجوش

19

امریکا

LANGE

LT200

هضم COD

20

امریکا

DOA

DOA-V130

پمپ خلاء

21

آلمان

TUBINGEN

KT4

پمپ وهمزن

22

آلمان

IKA

RCT

هیتر  استیرر

23

آلمان

BUCHI

HWR

اواپراتور

24

آلمان

WTW

TS606-2i

انکوباتور

25

آلمان

WTW

Oxitop IS6

         متر BOD

26

آلمان

UV- BETRACHTER

CAM AG

  UVدستگاه تست      

27

آلمان

IKA

A11

آسیاب آزمایشگاهی

28