آزمایشگاه میکروبیولوژی

کشورسازنده

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

ردیف

انگلستان

Seward

400

استوماچرسیرکولار

1

تایوان

Crom -Tech

Ct-5700

اسپکتوفتومتر

2

امریکا

Gb

-

پمپ خلاء

3

ایران

sorush

-

کلدانکوباتور

4

ایران

Paat-Aria

-

انکوباتور

5

آلمان

zeiss

-

میکروسکوپ

6

آلمان

Memert

-

انکوباتور

7

آلمان

Memert

-

آون

8

ایران

فرژن پویش

-

شیکرلوله

9

آلمان

ika

Ks130

شیکرارلن

10

آلمان

ika

rct

هیتراستریر

11

آلمان

Memert

-

بن ماری سرولوژی

12

ایران

-

Me201

کلنی کانتر

13

ژاپن

And

Ek-200i

ترازوی آزمایشگاهی

14

ایران

Pars

RT-1

یخچال

15

آلمان

Ziess    

-        

میکروسکوپ

16

ایران

parsazma

N:1597

انکوباتورشیکردار

17

ایران

ریحان طب

Rt-1

اتوکلاو

18