آزمایشگاه فن‌آوری‌های نوین

کشور سازنده

شرکت سازنده

مدل

نام دستگاه

شماره

ایران

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

تاریخ ساخت

1389

استخراج کننده سیال فوق بحرانی گاز کربنیک

Supercritical CO2 Extractor (SCECO2)

1

ایران

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

تاریخ ساخت

1389

استخراج کننده سیال مادون بحرانی آب

Subcritical water extractor (SCWE)

2

ایران

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

تاریخ ساخت

1389

دستگاه پالس‌های الکتریکی قوی

3

ایران

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

تاریخ ساخت

1387

الترا فیلتراسیون

Ultra Filtration (UF)

4

ایران

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

تاریخ ساخت

1390

پرس

5

آلمان

Elma

P300H

حمام التراسونیک

6

ایران

پارس اوزن

ACA5

اوزن ژنراتور

7

کره

SEHWA

SHP 180B

پمپ خلا

8

آمریکا

ORION

420A

pH متر

9

آلمان

IKA

RCT basic

هیتر استایرر

10

ژاپن

A&D

 

N92 D0001

ترازو دیجیتالی

11