آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه ها
  • آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو شد
  • آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد
اطلاعیه ها

آزمایشگاه مرکزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی معتمد محیط زیست شد

با همت متخصصان توانمند پژوهشکده علوم و صنایع غذایی:
دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) راه اندازی و آماده پذیرش نمونه و ارائه خدمات در این زمینه می باشد.

آزمایشگاه فناوری های نوین               آزمایشگاه فراوری مواد غذایی                                        
کتب علمی مفید
خدمات آزمایشگاه