ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 جواد فیضی

رئیس آزمایشگاه مرکزی

2

معصومه راعی

کارشناس امور آزمایشگاهها

3

رضا جوادی

کارشناس آزمایشگاه فراوری

4

مریم غیور کاظمی

کارشناس آزمایشگاه میکرو بیولوژی

5

زهرا خدا بخشی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

6

سید حسین رجب نژاد

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

7

زینب زعفرانی

کارشناس آزمایشگاه بیو فیزیک

8

اسماء گلمکانی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

9

سحر صالحی

کارشناس آزمایشگاه نانو فناوری

10

مرتضی محمدی

کارشناس آزمایشگاه فناوریهای نوین