ردیف فایلدانلود
1 راهنمای دانشجو
2 آیین نامه دکتری پژوهش محور
3 شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
4 آیین نامه همکاری دانشجویی
5 آیین نامه انتقال دانشجو از خارج به داخل
6 آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران
7 شیوه نامه فرصت تحقیقات کوتاه مدت و شرکت در کنفرانس
8 شیوه نامه ثبت، سازماندهی و اشاعه پایان نامه
9 شیوه نامه ارسال پایان نامه
10 دستورالعمل تدوین رساله دکترای تخصصی
11 روش اجرایی خاتمه تحصیل دانشجویان
12 روش اجرایی پذیرش و ثبت نام دانشجویان
13 آیین نامه وام ویژه دکتری
14 آیین نامه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره رساله دکتری
15 آیین نامه پشتیبانی از رساله دانشجویان دکتری پژوهش
16 آیین نامه جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه