دکتر علی رافع

رئیس گروه آموزش و تحصیلات تکمیلی

a.rafe@rifst.ac.ir 

تلفن: 35425365-051 

خانم مهندس سامیه عباسی

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی 

s.abbasi@rifst.ac.ir 
تلفن: 35425414-051