دکتر مرضیه حسینی نژاد

رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی

m.hoseininezhad@rifst.ac.ir 

تلفن: 35425380-051 

علیرضا ارفع رحیمیان

کارشناس گروه همکاری های علمی بین المللی

a.rahimian@rifst.ac.ir 
تلفن: 35425338-051 

مهدی پاشاخانی

کارشناس گروه همکاری های علمی بین المللی

m.pashkhani@rifst.ac.ir 
تلفن: 35425382-051