فناوری های نوین

مرتضی محمدی

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

شماره تماس:05135425307

m.mohamadi@rift.ac.ir

 

آزمایشگاه فناوری های نوین

این آزمایشگاه دارای تجهیزات پیشرفته و دستگاه‌های عمومی واختصاصی مختلف برای انجام طرح‌های پژوهشی و ارائه خدمات فنی و تخصصی به واحدهایتحقیقاتی و صنعتی است و با برخورداری از کارشناسان و پرسنل کار آزموده زیر نظراعضای هیات علمی فعالیت می‌کند. مهم‌ترین تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از: دستگاه استخراجبا سیال فوق بحرانی گازکربنیک (SCFCO2)، دستگاه استخراج مادون بحرانی آب (SCW)، دستگاهمیکروفیلتراسیون و الترافیلتراسیون در مقیاس‌های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، دستگاهمیدان‌های الکتریکی پالسی قوی (PEF)، دستگاه تولید ازن، دستگاه تولید خلا بالا، سیستم تزریق گاز درمایعات و پرس هیدرولیکی سرد (ColdPress)