نانو ساختارمواد غذایی

سحر صالحی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد

شماره تماس:05135425319

s.salehi@rift.ac.ir

 

آزمایشگاه نانو ساختار مواد غذایی

ساختار موادغذایی از جمله عواملی است که بر سایر ویژگی های فیزیکوشیمیایی محصولات غذایی تأثیر می گذارد، به همین دلیل تا امروزه طراحی و بررسی این پارامتر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است.

آزمایشگاه نانوساختار موادغذایی با بهره گیری از تجهیزات مناسب در زمینه طراحی و بررسی ساختار محصولات غذایی آماده ارائه خدمات به صنایع، محققین و دانشجویان می باشد. انجام آزمونهای بررسی ساختار با استفاده از تکنیک های مختلف عکسبرداری و پردازش تصویر، سیستم فراصوت، گرماسنجی افتراقی و همچنین  طراحی و تولید نانوساختارهای غذایی با استفاده از فرایند           الکترو ریسی بخشی از مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در این آزمایشگاه می باشد. میکروسکوپ نیروی اتمی ، سرعت سنج فراصوت ، الکتروریسی ،رنگ سنج، گرماسنجی روبشی تفاضلی از جمله تجهیزات موجود دراین آزمایشگاه می باشند