کارگاه آموزشی " تاثیر انگاره در رفتار و اخلاق حرفه ای " با حضور دکتر احد فرامرز قراملکی به عنوان مدرس در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، استاد دانشگاه تهران در این کارگاه آموزشی در خصوص تعریف انگاره بیان کرد: انگاره یک تصویر پایدار است که بیشتر از باور، نگرش و دانش در تعامل های روزمره افراد موثر است.

قراملکی به تشریح انگاره منابع انسانی از خود پرداخت و افزود : گروهی از افراد که در سازمان دارای خصوصیات دور اندیشی، نگرش سیستمی و کلی نگری به منافع حرفه ای و سازمانی هستند افرادی با انگیزه اند که از فرصت ها برای تغییر محیط استفاده می کنند.

وی ادامه داد: عده ای از افراد که در سازمان ها به همان کاری که دارند بسنده کرده و علاقه ای به کسب تجربه ندارند نقطه مقابل گروه قبلی به شمار می روند.

وی همچنین به اهمیت تلقی کارمندان از همکاران تاکید کرد و گفت: دیدگاه شریک انگاری باید جایگزین دشمن انگاری و در نتیجه تغییر روابط  برد- باخت  به  برد- برد  شود. 

وی در انتها به بیان راهکارهایی برای مدیریت انگاره های منفی در روابط پرداخت.