حضور مسئولان پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در راهپیمایی روز قدس