مسئولیت توسعه فناوری نانو در صنعت غذا به پژوهشکده علوم و صنایع غذایی محول شد

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خبر داد: مسئولیت توسعه فناوری نانو در صنعت غذای خراسان رضوی از سوی ستاد فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به پژوهشکده علوم و صنایع غذایی محول شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، «دکتر قدیر رجب زاده» گفت: با توجه به اهمیت فناوري هاي نوین شامل فناوري نانو، فناوري بیو، فناوري اطلاعات و علوم شناختی به عنوان فناوري هاي پیشران در توسعه مبتنی بر دانایی و ضرورت برنامه ریزي هدفمند براي بهره برداري از ظرفیت هاي موجود استان در زمینه هر یک از فناوري هاي نوین، ستاد استانی فناوري نانو در خراسان رضوی تشکیل شد.

وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه اجرایی ستاد فناوری نانو خراسان رضوی این ستاد با هدف ارتقاي دانش و فناوري نانو در استان و ارتقاي بهره وري و ایجاد هم افزایی میان ذینفعان اصلی در زمینه فناوري نانو و مأموریت پشتیبانی از پژوهش هاي بنیادي در علوم مرتبط با فناوري نانو و توسعه کاربرد فناوري نانو متناسب با مزیت هاي نسبی در خراسان رضوی فعال شده است.

وی با تاکید بر سابقه خوب اجرای طرح های پژوهشی کاربردی با موضوع فناوری نانو در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی اظهار کرد:  از سال 90 تا کنون حدود 10 طرح پژوهشی در زمینه کاربرد نانو فناوری در صنعت غذا در این پژوهشکده اجرا شده است.