بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه هیأت همراه در آئین افتتاح هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار از غرفه موسسه پژوهشی علوم وصنایع غذایی بازدید کردند.