- بازدید دکتر وحید احمدی، دبیر کل شورای عالی عتف و رئیس مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور از غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری وفن بازار

-  بازدید دکتر مهدی نکو منش، رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران از غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری وفن بازار

-  بازدید دکتر حقیقی، معاون پژوهشی دانشگاه سمنان از غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری وفن بازار