بازدید دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار – تهران

       بازدید دکتر برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت از غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار – تهران

      بازدید دکتر جلال بختیاری، مدیر کل دفتر امور پشتیبانی و حمایت های پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار – تهران

      بازدید دکتر حسن خوش قلب، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار – تهران

       بازدید مسئولان ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع) از غرفه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار – تهران