امضای ۴ قرارداد واگذاری دانش فنی در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری

در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ۴ قرار داد واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی، به ارزش ۴ میلیارد ریال امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، شرکت های مهراد چاشنی توس، قند و شکر بلورین فریمان و فرآورده های غذایی  بهناز گلبهار و همچنین انجمن همگن تولیدکنندگان صنعتی نبات خراسان رضوی با این موسسه پژوهشی قرارداد واگذاری دانش فنی امضا کردند.