کارگاه آموزشی کاربردی ارزیابی حسی موادغذایی در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، «دکتر سمیرا یگانه زاد» عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و «مهندس پریسا مردانی» ضمن ارائه آخرین دستاوردها در زمینه ارزیابی حسی مواد غذایی به ارائه مطالبی از قبیل شاخص های حسی مواد غذایی، روش های ارزیابی حسی توصیفی، پارامترهای اولیه انتخاب ارزیاب ها، آشنایی با انواع روش های ارزیابی حسی تمایزی، تاثیر حواس پنج گانه بر ارزیابی حسی و حدود آستانه درک و شاخص های ارزیابی عملکرد ارزیابان پرداختند.

لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی با استقبال خوبی از سوی واحدهای صنعتی مواج شد.