در اولین نشست اعضای هیأت موسس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند شعبه شمال شرق کشور که در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شد، هیأت مدیره این انجمن انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص اهداف تشکیل این شاخه و زمینه های گسترش فعالیت انجمن، انتخابات هیئت مدیره شاخه شمال شرق کشور با حضور اندیشمندان و متخصصین این حوزه و نماینده انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند کشور برگزار شد.

در ادامه این جلسه پس از جمع آوری آرا، دکتر فخری شهیدی، دکتر مرضیه حسینی نژاد، دکتر فرهاد سحر خیز، دکتر فرزاد فربد، دکتر محبوبه سرابی، دکتر آهنچیان و دکتر معصومه مهربان به عنوان اعضای اصلی  و دکتر شهرام بیرقی طوسی و مهندس محمد رضا طباطبایی به عنوان اعضای علی البدل این انجمن انتخاب شدند.

همچنین دکتر ابوالفضل پهلوانلو به عنوان بازرس اصلی و دکتر الناز میلانی به عنوان بازرس علی البدل انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند شعبه شمال شرق کشور انتخاب شدند.

تشکیل شعبه شمال شرق این انجمن تخصصی با حضور فعال متخصصین این رشته می تواند موجب توسعه، پیشرفت و دستیابی به دست آوردهای ارزشمند علمی، صنعتی و تجاری در حوزه پروبیوتیک ها و غذاهای فراسودمند در سطح منطقه شود.