در اولین جلسه هیات مدیره انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند شاخه شمال شرق کشور رئیس هیات مدیره در حضور بازرس این انجمن انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، به موجب آرا اخذ شده در این جلسه «دکتر فخری شهیدی» به عنوان رییس و « دکتر مرضیه حسینی نژاد» به عنوان نایب رییس و دبیر اجرایی انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند شاخه شمال شرق کشور و همچنین«دکتر فرزاد فربود» به عنوان خزانه دار انجمن انتخاب شدند.