تخفیف 15 درصدی ارائه خدمات آزمایشگاهی

 

همزمان با اجرای طرح تخفیف تابستانی شبکه آزمایشگاهی ستاد فناوری نانو، تخفیف ارائه خدمات آزمایشگاهی در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی اعمال می گردد.

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این تخفیف برای افزایش تبادلات بین شبکه ای تا سقف 15 درصد اعمال می شود.

این گزارش در خصوص دایره شمول تخفیف ها می افزاید: دستگاه های  تفرق نور پویا، گرماسنجی افتراقی، میکروسکوپ روبشی، جذب اتمی، دستگاه روبشگر مافوق صوت، الکتروریسی و آزمون های فیزیکوشیمیایی شامل تخفیف های ذکر شده می باشد.