نظر به کثرت سوالات طرح شده از سوی محققین و مخترعین محترم در حوزه علوم و صنایع غذایی از دفتر مالکیت فکری پژوهشکده در خصوص ثبت اختراع از طریق پژوهشکده به عنوان مرجع مالکیت فکری در حوزه علوم و صنایع غذایی، بدینوسیله به استحضار می رساند که فرایند ثبت اختراع با مراجعه به سایت اداره کل مالکیت صنعتی به نشانی http://iripo.ssaa.ir/ انجام می پذیرد. 

تكميل اظهارنامه ثبت اختراع طبق راهنماي موجود در سايت فوق و بارگذاري كليه مدارك شامل ادعانامه، توصیفی از اختراع شامل چكیده ها، شرح حال و نقشه های مربوطه به همراه كپی شناسنامه وکارت ملی افراد معرفی شده و نیز پرداخت هزینه های ثبت اختراع به اداره ثبت اختراعات از طريق سايت فوق ضروری بوده و اخذ نظر داوری جهت ارزیابی اعتبار ادعا و تاییدیه علمی از طریق دفتر مالکیت فکری پژوهشکده صورت می پذیرد.