دکتر عادل بیگ بابائی

معاون اداری و مالی
 
 

استادیار گروه شیمی مواد غذایی 

 

تلفن: 05135425420 

نمابر: 05135425406 

پست الکترونیک: a.beigbabaei@rifst.ac.ir

 

معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداري و مالي پژوهشکده متولي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در خصوص نظام اداري، مالي و مديريت منابع انساني پژوهشکده در قالب قوانين، مقررات و مصوّبات است، همچنین نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف و مصرف اعتبارات تخصیصی و اجراي قوانين و نظارت بر ضوابط مالي و اداري را بر عهده ‌دارد و زمينه لازم براي تحقق اهداف پژوهشکده را فراهم مي‌نمايد.

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی پژوهشکده ، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط؛

- رسیدگی به اهداف اجرایی پژوهشکده و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجادهماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی پژوهشگاه ؛

- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل پژوهشکده و ارایه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط؛

- تعیین وضعیت موجود پژوهشکده از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی درراستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛

- ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس پژوهشکده درخصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛

- جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع پژوهشکده و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی پژوهشکده (اعم از پیمانی ، امانی و ...) ؛

- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود؛

- تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت های پژوهشکده 

- استقرارفرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف پژوهشکده

- تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات پژوهشکده به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی پژوهشکده