مهندس یحیی حسینی صابر

مدیر امور اداری و پشتیبانی

 

کارشناس نرم  افزار

تلفن: 05135425340

نمابر:05135425406

پست الکترونیک:

y.hosseinisaber@rifst.ac.ir

 

- برنامه ريزي وتأمين نيروي انساني مورد نياز پژوهشکده.

- تهيه ، تدوين ،پيشنهاد و اجراي مقررات لازم نيروي انساني .

- انجام كليه امور پرسنلي كاركنان اعم از استخدامي ، شاغلين وبازنشستگي .

- نظارت و ارزشيابي كاركنان پژوهشکده.

- اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل .

- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات و مشخصات كاركنان و روز آمدنمودن آنها .

- مطالعه ، بررسي و تهيه طرحهاي جامع ساختمانها و تأسيسات اداري پژوهشکده و اجراي طرحها و برنامه هاي پيشنهادي مربوطه .

- انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداري ، توسعه و احداث ساختمانها و تأسيسات اداري پژوهشکده.

- نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي ساختماني وتأسيسات اداري از نظر تطبيق كار با نقشه ، مشخصات و پيشرفت فيزيكي انجام كار.

- جمع آوري و نگهداري به هنگام آمار و اطلاعات مربوط به اماكن، ساختمانها ، تأسيسات و تجهيزات ، ماشين آلات و ساير اموال منقول و غير منقول پژوهشکده.

- برنامه ريزي در جهت تأمين ، نگهداري و توزيع تجهيزات ، ماشين آلات ، لوازم يدكي و ساير ملزومات اداري و ساير ملزومات مصرفي بين واحد ها بر اساس نيازها و درخواست مورد نظر.

- اداره امور انبار و نظارت بر ساير منابع تداركاتي پژوهشکده.

- برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به خريد ، نصب و تعميرونگهداري شبكه ارتباطي و مخابراتي پژوهشکده.

- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم مربوط به وسائط نقليه پژوهشکده اعم از شماره گذاري ، بيمه ، مجوز ، مجوز طرح ، عوارض و ساير و نيز رسيدگي ، كنترل و نظارت درجهت تعميرات كليه خودروهاي پژوهشکده و ارايه خدمات نقليه مورد نياز به كليه واحدها

- برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم درخصوص حفظ ،نگهداري ، نظافت و تأمين بهداشت عمومي اماكن و ساختمانهاي اداري پژوهشکده.

- همكاري در خصوص برگزاري گردهمايي ها، مراسم و ساير تشريفات پژوهشکده.

- تهيه و تدوين و ارائه پشنهادات ، دستور العمل ها و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به بهبود روش ها ، نحوه واگذاري فعاليت هاي امور پشتيباني وخدماتي به بخش خصوصي با همكاري واحد ذيربط .

-برنامه ريزي جهت ارائه تسهيلات اجتماعي و رفاهي براي كاركنان و خانواده هاي آنها .

- توسعه و گسترش فعاليت هاي فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي و ايجادمراكز مربوط .

- فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت استفاده كاركنان و خانوادهآنها از امكانات پزشكي ، بهداشتي و درماني با حداقل هزينه .

- نظارت و هماهنگي فعاليت شركت هاي تعاوني مسكن ، مصرف ، توليد و ... در پژوهشکده .

- انجام اقدامات لازم در خصوص امور بيمه اي كاركنان از طريق انعقادقرارداد هاي تكميلي (درمان، عمر، حوادث) و پيگيري از طريق واحدهاي ذيربط .