عباس قانع

مدیر امورمالی

 

کارشناسی حسابداری

تلفن: 05135425320

نمابر: 05135425322

پست الکترونیک:

a.ghane@rifst.ac.ir

 

مشاركت در تصميم گيري هاي مربوط به حل مشكلات و تعيين خط مشي پژوهشکده از بُعد مالي

- مشاركت در تهيه برنامه هاي سرمايه اي

- بررسي و تأييد نهايي پرداخت هاي پژوهشکده با توجه به مجوز هاي مالي

- بررسي و تأييد نهايي صورتهاي مالي تهيه شده

- نظارت بر وضعيت نقدينگي

- مشاركت در تصميم گيري براي تأمين منابع مالي مورد نياز و چگونگي استفاده از منابع مالي موجود

- تدوين آئين نامه و دستور العملهاي مالي ، اجرائي

- شركت در جلسات بودجه

- برنامه ريزي و تصميم گيري مقتضي در خصوص مغايرت عملكرد با بودجه

- بررسي و تأييد نهايي محاسبات مربوط به قيمت تمام شده خدمات

- اعمال نظارت مالي بر ثبت و نگهداري و كنترل دارائيهاي ثابت

- برنامه ريزي جهت بستن حسابها در پايان سال مالي و تهيه گزارشهاي مالي مورد نيازجهت ارائه به مراجع ذيربط

- اتخاذ ترتيبات لازم بمنظور هماهنگي با بازرس و حسابرسان و ساير مراجع ذيصلاح

- نظارت عالي بر ثبت بموقع دفاتر قانوني

- برنامه ريزي بمنظور انطباق نظامهاي مالي و هزينه يابي پژوهشکده با توجه به تغييرات بوجود آمده درفعاليتها

- هماهنگي امور مالي با ساير واحدهاي پژوهشکده از نظر مسائل مالي

- نظارت بر نگاه داري اوراق و اسناد مرتبط با سرمايه گذاريها ، سهام ، اسناد بهادار،اسناد تضميني و نظاير آن

- برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات هيئت امناء و ... در خصوص مسائل مالي و نظارت براجراي آن

- تنظيم برنامه آموزش جهت كاركنان امور مالي پژوهشکده ، بنحوي كه كليه كاركنان در جريان امور همكاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جايگزيني كاركنان به سهولت امكان پذير گردد.

- تصميم گيري در خصوص تأمين نيروي انساني در واحدهاي تحت نظارت

- همكاري لازم بمنظور تهيه بودجه ساليانه پژوهشکده وتأييد آن و همچنين تهيه گزارشات مديريت موردنياز پژوهشکده

- تعيين خط مشي و رويه بمنظور رفع مغايرات با اشخاص طرف حساب