مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی یکی از واحد های زیر مجموعه معاونت پژوهشی بوده که به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی این معاونت، در زمینه تدوین و اجرای شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی با هدف گسترش و بهبود فعالیت های حوزه پژوهش، تولیدات علمی و نیز آموزش تحصیلات تکمیلی در پژوهشکده فعالیت می کند. مدیریت امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، بر اساس نمودار سازمانی مصوب، هدایت و نظارت بر گروه امور پژوهشي و گروه آموزش تحصیلات تکمیلی رابه عهده دارد.

23

آبان

نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی در پایگاه اطلاعاتی (FSTA) نمایه شد

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی گفت: نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی وابسته به پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در پایگاه اطلاعاتی Food Science and Technology Abstracts (FSTA) نمایه شد.

23

آبان

مسئولیت توسعه فناوری نانو در صنعت غذا به پژوهشکده علوم و صنایع غذایی محول شد

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خبر داد: مسئولیت توسعه فناوری نانو در صنعت غذای خراسان رضوی از سوی ستاد فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به پژوهشکده علوم و صنایع غذایی محول شد.