English   |     |  ورود به سايت

  • برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات FDA در ایمنی غذا و بسته بندی
  • کارگاه آموزشی روش تدبر در قرآن برگزار شد

  • آغاز همکاری های علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با دانشگاه سینز مالزی


تصویر روز

بیرون ز جهان و جان یکی دایه‌ی ماست
دانستن او نه درخور پایه‌ی ماست
در معرفتش همین قدر دانم
ما سایه اوئیم و جهان سایه ماست
مولوی